KAINSIR SEVASHRAM SCHOOL KAINSIR


1251 KAINSIR SEVASHRAM SCHOOL KAINSIR KAINSIR,BARPALI,Orissa School code of  KAINSIR SEVASHRAM SCHOOL KAINSIR is 21010402402
1252 KUMBHARI BRAJESWARI TOUPME SCHOOL KUMBHARI KUMBHARI,BARPALI,Orissa School code of  KUMBHARI BRAJESWARI TOUPME SCHOOL KUMBHARI is 21010403306
1253 TEJONG PROJECT UGUPS. SCHOOL TEJONG TEJONG,BARPALI,Orissa School code of  TEJONG PROJECT UGUPS. SCHOOL TEJONG is 21010405901
1254 GANDHINAGAR  PROJECT UGUP SCHOOL Ward No.02 Ward No.02,BARPALI NAC,Orissa School code of  GANDHINAGAR  PROJECT UGUP SCHOOL Ward No.02 is 21011400201
1255 CHAMARPADA NCLP SCHOOL Ward No.05 Ward No.05,BARPALI NAC,Orissa School code of  CHAMARPADA NCLP SCHOOL Ward No.05 is 21011400517
1256 SAMALESWARI U.G.U.P.S SCHOOL Ward No.09 Ward No.09,BARPALI NAC,Orissa School code of  SAMALESWARI U.G.U.P.S SCHOOL Ward No.09 is 21011400904
1257 SANTI GIRLS U.G.U.P SCHOOL SCHOOL BHATLI BHATLI,BHATALI,Orissa School code of  SANTI GIRLS U.G.U.P SCHOOL SCHOOL BHATLI is 21010500705
1258 CHADEIGAON TOUP. SCHOOL CHHADEIGAON CHHADEIGAON,BHATALI,Orissa School code of  CHADEIGAON TOUP. SCHOOL CHHADEIGAON is 21010501003
1259 GOUDGAON GOVT.MES. SCHOOL GOUDGAON GOUDGAON,BHATALI,Orissa School code of  GOUDGAON GOVT.MES. SCHOOL GOUDGAON is 21010502101
1260 KAMGAON GOVT. M.E. SCHOOL KAMGAON KAMGAON,BHATALI,Orissa School code of  KAMGAON GOVT. M.E. SCHOOL KAMGAON is 21010503301
1261 KANAKBIRA GOVT TOUP SCHOOL KANAKBIRA KANAKBIRA,BHATALI,Orissa School code of  KANAKBIRA GOVT TOUP SCHOOL KANAKBIRA is 21010503901
1262 KUSANPURI P.S SCHOOL KUSHANPURI KUSHANPURI,BHATALI,Orissa School code of  KUSANPURI P.S SCHOOL KUSHANPURI is 21010500901
1263 NUAGARH TOUP SCHOOL NUAGARH NUAGARH,BHATALI,Orissa School code of  NUAGARH TOUP SCHOOL NUAGARH is 21010507204
1264 RUNIPALI PROJETC UGUP SCHOOL RUNIPALI RUNIPALI,BHATALI,Orissa School code of  RUNIPALI PROJETC UGUP SCHOOL RUNIPALI is 21010505702
1265 SUKUDA P.S SCHOOL SUKUDA SUKUDA,BHATALI,Orissa School code of  SUKUDA P.S SCHOOL SUKUDA is 21010507602
1266 SUKUDA TOUP SCHOOL SUKUDA SUKUDA,BHATALI,Orissa School code of  SUKUDA TOUP SCHOOL SUKUDA is 21010507603
1267 SULSULIA TOUP SCHOOL SULSULIA SULSULIA,BHATALI,Orissa School code of  SULSULIA TOUP SCHOOL SULSULIA is 21010507302
1268 TALPALI P.UGUP SCHOOL TALPALI TALPALI,BHATALI,Orissa School code of  TALPALI P.UGUP SCHOOL TALPALI is 21010507101
1269 TEJAGOLA NODAL UPS SCHOOL TEJAGOLA TEJAGOLA,BHATALI,Orissa School code of  TEJAGOLA NODAL UPS SCHOOL TEJAGOLA is 21010508002
1270 URDUNA TOUP SCHOOL URDUNA URDUNA,BHATALI,Orissa School code of  URDUNA TOUP SCHOOL URDUNA is 21010508405
1271 BAKTI BURDA TOME SCHOOL BAKTI BAKTI,BHEDEN,Orissa School code of  BAKTI BURDA TOME SCHOOL BAKTI is 21010601702
1272 BARPADAR TOUP SCHOOL BARPADAR BARPADAR,BHEDEN,Orissa School code of  BARPADAR TOUP SCHOOL BARPADAR is 21010603903
1273 CHICHINDA P.S. SCHOOL CHICHINDA CHICHINDA,BHEDEN,Orissa School code of  CHICHINDA P.S. SCHOOL CHICHINDA is 21010602502
1274 CHICHINDA TOUPME SCHOOL CHICHINDA CHICHINDA,BHEDEN,Orissa School code of  CHICHINDA TOUPME SCHOOL CHICHINDA is 21010602503
1275 DHATUKPALI NODAL U P S SCHOOL DHATUKPALI DHATUKPALI,BHEDEN,Orissa School code of  DHATUKPALI NODAL U P S SCHOOL DHATUKPALI is 21010608002
1276 SUNALARAMBHA UPMES. SCHOOL SUNALARAMBHA SUNALARAMBHA,BHEDEN,Orissa School code of  SUNALARAMBHA UPMES. SCHOOL SUNALARAMBHA is 21010609703
1277 TALMENDA TOUPS SCHOOL TALMENDA TALMENDA,BHEDEN,Orissa School code of  TALMENDA TOUPS SCHOOL TALMENDA is 21010610004
1278 BADBAUSEN NODAL SCHOOL BADBAUSEN BADBAUSEN,BIJEPUR,Orissa School code of  BADBAUSEN NODAL SCHOOL BADBAUSEN is 21010700501
1279 BALANDA SEV. SCHOOL BALANDA BALANDA,BIJEPUR,Orissa School code of  BALANDA SEV. SCHOOL BALANDA is 21010700901
1280 BARMUNDA U.G.U.P SCHOOL BARMUNDA BARMUNDA,BIJEPUR,Orissa School code of  BARMUNDA U.G.U.P SCHOOL BARMUNDA is 21010701502
1281 BHATIGAON U.G.U.P SCHOOL BHATIGAON BHATIGAON,BIJEPUR,Orissa School code of  BHATIGAON U.G.U.P SCHOOL BHATIGAON is 21010701902
1282 BENIACHAL P.UGUP SCHOOL BHETIAPADAR BHETIAPADAR,BIJEPUR,Orissa School code of  BENIACHAL P.UGUP SCHOOL BHETIAPADAR is 21010702001
1283 BHATIAPADAR P.S SCHOOL BHETIAPADAR BHETIAPADAR,BIJEPUR,Orissa School code of  BHATIAPADAR P.S SCHOOL BHETIAPADAR is 21010702002
1284 TUHILAMAL U.G.U.P SCHOOL BHETIAPADAR BHETIAPADAR,BIJEPUR,Orissa School code of  TUHILAMAL U.G.U.P SCHOOL BHETIAPADAR is 21010702003
1285 BUDAPALI GOVT.UGHS. SCHOOL BUDAPALI BUDAPALI,BIJEPUR,Orissa School code of  BUDAPALI GOVT.UGHS. SCHOOL BUDAPALI is 21010702701
1286 CHARPALI SEV. SCHOOL CHARPALI CHARPALI,BIJEPUR,Orissa School code of  CHARPALI SEV. SCHOOL CHARPALI is 21010702901
1287 CHARPALI TOUPS. SCHOOL CHARPALI CHARPALI,BIJEPUR,Orissa School code of  CHARPALI TOUPS. SCHOOL CHARPALI is 21010702902
1288 JALPALI UGUP SCHOOL JALPALI JALPALI,BIJEPUR,Orissa School code of  JALPALI UGUP SCHOOL JALPALI is 21010703901
1289 JARING NODAL SCHOOL SCHOOL JARING JARING,BIJEPUR,Orissa School code of  JARING NODAL SCHOOL SCHOOL JARING is 21010704102
1290 KSHETARPADA PROJECT P.S SCHOOL JARING JARING,BIJEPUR,Orissa School code of  KSHETARPADA PROJECT P.S SCHOOL JARING is 21010704103
1291 JOKHIPALI TOUPS. SCHOOL JOKHIPALI JOKHIPALI,BIJEPUR,Orissa School code of  JOKHIPALI TOUPS. SCHOOL JOKHIPALI is 21010704403
1292 KHANDA PROJECT UGUP SCHOOL KHANDA KHANDA,BIJEPUR,Orissa School code of  KHANDA PROJECT UGUP SCHOOL KHANDA is 21010705601
1293 KHARMUNDA TOUPS. SCHOOL KHARMUNDA KHARMUNDA,BIJEPUR,Orissa School code of  KHARMUNDA TOUPS. SCHOOL KHARMUNDA is 21010705704
1294 LAUMUNDA P.S. SCHOOL LAUMUNDA LAUMUNDA,BIJEPUR,Orissa School code of  LAUMUNDA P.S. SCHOOL LAUMUNDA is 21010706102
1295 LAUMUNDA TOUPS. SCHOOL LAUMUNDA LAUMUNDA,BIJEPUR,Orissa School code of  LAUMUNDA TOUPS. SCHOOL LAUMUNDA is 21010706103
1296 M.SRIGIDA U.G.U.P. SCHOOL M.SRIGIDA M.SRIGIDA,BIJEPUR,Orissa School code of  M.SRIGIDA U.G.U.P. SCHOOL M.SRIGIDA is 21010706701
1297 PADA TOUPS. SCHOOL PADA PADA,BIJEPUR,Orissa School code of  PADA TOUPS. SCHOOL PADA is 21010707804
1298 RANIMAL PROJECT. P.S. SCHOOL RANIMAL RANIMAL,BIJEPUR,Orissa School code of  RANIMAL PROJECT. P.S. SCHOOL RANIMAL is 21010708701
1299 SAIPALI SEV. SCHOOL SAIPALI SAIPALI,BIJEPUR,Orissa School code of  SAIPALI SEV. SCHOOL SAIPALI is 21010709102
1300 SAIPALI TOUPS. SCHOOL SAIPALI SAIPALI,BIJEPUR,Orissa School code of  SAIPALI TOUPS. SCHOOL SAIPALI is 21010709103

Leave a Reply