KHORASA PRA SHALA school VANTHALI


3801 KHORASA PRA SHALA school VANTHALI KHORASA,VANTHALI,Gujarat school code of KHORASA PRA SHALA school VANTHALI is24121003701
3802 KHUMBHADI PRA SHALA school VANTHALI KHUMBHADI,VANTHALI,Gujarat school code of KHUMBHADI PRA SHALA school VANTHALI is24121003501
3803 MOTA KAJLIYARA PRA SHALA school VANTHALI MOTA KAJLIYARA,VANTHALI,Gujarat school code of MOTA KAJLIYARA PRA SHALA school VANTHALI is24121002501
3804 NANA KAJLIYARA PRA SHALA school VANTHALI NANA KAJLIYARA,VANTHALI,Gujarat school code of NANA KAJLIYARA PRA SHALA school VANTHALI is24121002301
3805 SANTALPUR PRA SHALA school VANTHALI SANTALPUR,VANTHALI,Gujarat school code of SANTALPUR PRA SHALA school VANTHALI is24121001501
3806 TINMAS PAY CEN SHALA school VANTHALI TINMAS,VANTHALI,Gujarat school code of TINMAS PAY CEN SHALA school VANTHALI is24121003201
3807 VANTHALI KANYA SHALA school VANTHALI VANTHALI,VANTHALI,Gujarat school code of VANTHALI KANYA SHALA school VANTHALI is24121004703
3808 VANTHALI PAY CEN SHALA school VANTHALI VANTHALI,VANTHALI,Gujarat school code of VANTHALI PAY CEN SHALA school VANTHALI is24121004701
3809 AAMBLIYALA PRA SHALA school VERAVAL AAMBLIYALA,VERAVAL,Gujarat school code of AAMBLIYALA PRA SHALA school VERAVAL is24120402201
3810 AJOTHA KANYA SHALA school VERAVAL AJOTHA,VERAVAL,Gujarat school code of AJOTHA KANYA SHALA school VERAVAL is24120405202
3811 VRUNDAVAN PRA SHALA school VERAVAL BHALPARA,VERAVAL,Gujarat school code of VRUNDAVAN PRA SHALA school VERAVAL is24120404107
3812 VRUNDAVAN PRA SHALA NO 2 school VERAVAL BHALPARA,VERAVAL,Gujarat school code of VRUNDAVAN PRA SHALA NO 2 school VERAVAL is24120404108
3813 BHETALI PAY CEN SHALA school VERAVAL BHETALI,VERAVAL,Gujarat school code of BHETALI PAY CEN SHALA school VERAVAL is24120403301
3814 BIJ PRA SHALA school VERAVAL BIJ,VERAVAL,Gujarat school code of BIJ PRA SHALA school VERAVAL is24120405301
3815 BOLASH PRA SHALA school VERAVAL BOLASH,VERAVAL,Gujarat school code of BOLASH PRA SHALA school VERAVAL is24120404701
3816 CHAMODA PRA SHALA school VERAVAL CHAMODA,VERAVAL,Gujarat school code of CHAMODA PRA SHALA school VERAVAL is24120402101
3817 DABHOR PRA SHALA school VERAVAL DABHOR,VERAVAL,Gujarat school code of DABHOR PRA SHALA school VERAVAL is24120404001
3818 DARI PRA SHALA school VERAVAL DARI,VERAVAL,Gujarat school code of DARI PRA SHALA school VERAVAL is24120401801
3819 GOVINDPARA KANYA SHALA school VERAVAL GOVINDPARA,VERAVAL,Gujarat school code of GOVINDPARA KANYA SHALA school VERAVAL is24120403802
3820 GUNVANTPUR PRA SHALA school VERAVAL GUNVANTPUR,VERAVAL,Gujarat school code of GUNVANTPUR PRA SHALA school VERAVAL is24120402901
3821 INAJ PAY CEN SHALA school VERAVAL INAJ,VERAVAL,Gujarat school code of INAJ PAY CEN SHALA school VERAVAL is24120402301
3822 INDROI PRA SHALA school VERAVAL INDROI,VERAVAL,Gujarat school code of INDROI PRA SHALA school VERAVAL is24120403501
3823 KHANDHERI PRA SHALA school VERAVAL KHANDHERI,VERAVAL,Gujarat school code of KHANDHERI PRA SHALA school VERAVAL is24120403201
3824 KODIDRA PRA SHALA school VERAVAL KODIDRA,VERAVAL,Gujarat school code of KODIDRA PRA SHALA school VERAVAL is24120402801
3825 MITHAPUR PRA SHALA school VERAVAL MITHAPUR,VERAVAL,Gujarat school code of MITHAPUR PRA SHALA school VERAVAL is24120404201
3826 MITHAPUR SIM PRA SHALA school VERAVAL MITHAPUR,VERAVAL,Gujarat school code of MITHAPUR SIM PRA SHALA school VERAVAL is24120404202
3827 MORAJ PRA SHALA school VERAVAL MORAJ,VERAVAL,Gujarat school code of MORAJ PRA SHALA school VERAVAL is24120402401
3828 NAKHDA PRA SHALA school VERAVAL NAKHDA,VERAVAL,Gujarat school code of NAKHDA PRA SHALA school VERAVAL is24120404501
3829 NAVDRA PRA SHALA school VERAVAL NAVDRA,VERAVAL,Gujarat school code of NAVDRA PRA SHALA school VERAVAL is24120404401
3830 PALDI PRA SHALA school VERAVAL PALDI,VERAVAL,Gujarat school code of PALDI PRA SHALA school VERAVAL is24120400401
3831 PANDVA PRA SHALA school VERAVAL PANDVA,VERAVAL,Gujarat school code of PANDVA PRA SHALA school VERAVAL is24120402701
3832 RAMPARA PRA SHALA school VERAVAL RAMPARA,VERAVAL,Gujarat school code of RAMPARA PRA SHALA school VERAVAL is24120404601
3833 SAVNI PRA SHALA school VERAVAL SAVNI,VERAVAL,Gujarat school code of SAVNI PRA SHALA school VERAVAL is24120403701
3834 SIDOKAR PRA SHALA school VERAVAL SIDOKAR,VERAVAL,Gujarat school code of SIDOKAR PRA SHALA school VERAVAL is24120401401
3835 SIDOKAR SIM PRA SHALA 2 school VERAVAL SIDOKAR,VERAVAL,Gujarat school code of SIDOKAR SIM PRA SHALA 2 school VERAVAL is24120401404
3836 SONARIYA PAY CEN SHALA school VERAVAL SONARIYA,VERAVAL,Gujarat school code of SONARIYA PAY CEN SHALA school VERAVAL is24120404901
3837 SONARIYA SIM PRA SHALA school VERAVAL SONARIYA,VERAVAL,Gujarat school code of SONARIYA SIM PRA SHALA school VERAVAL is24120404903
3838 UKADIYA PRA SHALA school VERAVAL UKADIYA,VERAVAL,Gujarat school code of UKADIYA PRA SHALA school VERAVAL is24120400701
3839 UMBA PRA SHALA school VERAVAL UMBA,VERAVAL,Gujarat school code of UMBA PRA SHALA school VERAVAL is24120401001
3840 UMRALA PRA SHALA school VERAVAL UMRALA,VERAVAL,Gujarat school code of UMRALA PRA SHALA school VERAVAL is24120400901
3841 BHIDIYA KANYA PRA SHALA school VERAVAL VERAVAL-PATAN,VERAVAL,Gujarat school code of BHIDIYA KANYA PRA SHALA school VERAVAL is24120405638
3842 HARSIDDHI PRA SHALA school VERAVAL VERAVAL-PATAN,VERAVAL,Gujarat school code of HARSIDDHI PRA SHALA school VERAVAL is24120405687
3843 JALESHVER PRA SHALA school VERAVAL VERAVAL-PATAN,VERAVAL,Gujarat school code of JALESHVER PRA SHALA school VERAVAL is24120405612
3844 KRUSHNANAGAR PRA SHALA school VERAVAL VERAVAL-PATAN,VERAVAL,Gujarat school code of KRUSHNANAGAR PRA SHALA school VERAVAL is24120405689
3845 MAFATIYAPARA PRA SHALA school VERAVAL VERAVAL-PATAN,VERAVAL,Gujarat school code of MAFATIYAPARA PRA SHALA school VERAVAL is24120405629
3846 PANCHPIR SIM SHALA PVT school VERAVAL VERAVAL-PATAN,VERAVAL,Gujarat school code of PANCHPIR SIM SHALA PVT school VERAVAL is24120405699
3847 PRABHAS PATAN KANYA SHALA school VERAVAL VERAVAL-PATAN,VERAVAL,Gujarat school code of PRABHAS PATAN KANYA SHALA school VERAVAL is24120405604
3848 PRABHAS PATAN PAY CEN SHALA school VERAVAL VERAVAL-PATAN,VERAVAL,Gujarat school code of PRABHAS PATAN PAY CEN SHALA school VERAVAL is24120405602
3849 PRABHAS PATAN SIM PRA SHALA school VERAVAL VERAVAL-PATAN,VERAVAL,Gujarat school code of PRABHAS PATAN SIM PRA SHALA school VERAVAL is24120405626
3850 VERAVAL PAY CEN SHALA NO 1 school VERAVAL VERAVAL-PATAN,VERAVAL,Gujarat school code of VERAVAL PAY CEN SHALA NO 1 school VERAVAL is24120405601

Leave a Reply