Z.P. SCHOOL School KUKTAR


4001 Z.P. SCHOOL School KUKTAR KUKTAR, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010602901
4002 Z.P. SCHOOL School KUWARKHET KUWARKHET, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010619401
4003 Z.P. SCHOOL School LAHAN SURVANI LAHAN SURVANI, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010602001
4004 Z.P. SCHOOL School MAHARAJPADA MAHARAJPADA, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010619601
4005 Z.P. SCHOOL School MAKADKUNDA MAKADKUNDA, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010619201
4006 Z.P. SCHOOL School MAL (CHANDSAILI) MAL (CHANDSAILI), DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010609201
4007 Z.P. SCHOOL School MALPADA (T) MALPADA (T), DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010613801
4008 Z.P. SCHOOL School MANDALGAON MANDALGAON, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010604701
4009 Z.P. SCHOOL School MANDVI BK. MANDVI BK., DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010611001
4010 Z.P. SCHOOL School MANDVI KH. MANDVI KH., DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010610101
4011 GOVT.ASHRAM HIGH SCHOOL School MOJRA MOJRA, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of GOVT.ASHRAM HIGH SCHOOL is 27010601502
4012 Z.P. SCHOOL School MOJRAPADA (TRISHUL) MOJRAPADA (TRISHUL), DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010600101
4013 Z.P. SCHOOL School NIGDI NIGDI, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010605301
4014 Z.P. SCHOOL School NIMKHEDI NIMKHEDI, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010600801
4015 Z.P. SCHOOL School PADAMUNDA PADAMUNDA, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010613601
4016 Z.P. SCHOOL School PANBARI PANBARI, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010613501
4017 Z.P. SCHOOL School PATILPADA (GORAMBA) PATILPADA (GORAMBA), DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010604901
4018 GOVT. PRI. ASHRAM SCHOOL School PATILPADA (TELKHEDI) PATILPADA (TELKHEDI), DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of GOVT. PRI. ASHRAM SCHOOL is 27010604402
4019 Z.P. SCHOOL School PATILPADA (ZAPI) PATILPADA (ZAPI), DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010618501
4020 Z.P. SCHOOL School PAULA PAULA, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010619001
4021 Z.P. SCHOOL School PIMPRIPADA (K) PIMPRIPADA (K), DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010601701
4022 Z.P. SCHOOL School RAMSALA RAMSALA, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010620301
4023 GOVT. ASHRAM SCHOOL School ROSHMAL KH. ROSHMAL KH., DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of GOVT. ASHRAM SCHOOL is 27010608801
4024 Z.P. SCHOOL School RUNMALPADA RUNMALPADA, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010610701
4025 Z.P. SCHOOL School SARPANCHPADA (MAL) SARPANCHPADA (MAL), DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010600601
4026 GOVT. ASHRAM SCHOOL School SHELGADA SHELGADA, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of GOVT. ASHRAM SCHOOL is 27010601002
4027 Z.P. SCHOOL School SHELKHEDIPADA (K) SHELKHEDIPADA (K), DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010611701
4028 Z.P. SCHOOL School SHIRSANI SHIRSANI, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010606101
4029 GOVT. PRI. ASHRAM SCHOOL School SINDIDIGAR SINDIDIGAR, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of GOVT. PRI. ASHRAM SCHOOL is 27010618302
4030 Z.P. SCHOOL School SINDIDIGAR SINDIDIGAR, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010618301
4031 Z.P. SCHOOL School SINDWANI SINDWANI, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010619301
4032 Z.P. SCHOOL School SON BK. SON BK., DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010619701
4033 Z.P. SCHOOL School SONKHURDA SONKHURDA, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010603401
4034 Z.P. SCHOOL School TEMBHALA TEMBHALA, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010602601
4035 Z.P. SCHOOL School THUWANI THUWANI, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010615201
4036 Z.P. SCHOOL School TORANMAL TORANMAL, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010617501
4037 GOVT. PRI. ASHRAM SCHOOL School TRISHUL TRISHUL, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of GOVT. PRI. ASHRAM SCHOOL is 27010601202
4038 Z.P. SCHOOL School TRISHUL TRISHUL, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010601201
4039 Z.P. SCHOOL School UMRANI BK. UMRANI BK., DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010615101
4040 Z.P. SCHOOL School UMRANI KH. UMRANI KH., DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010614401
4041 Z.P. SCHOOL School VAHAVANI VAHAVANI, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010611401
4042 GOVT. ASHRAM SCHOOL School VALVAL VALVAL, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of GOVT. ASHRAM SCHOOL is 27010616802
4043 Z.P. SCHOOL School VARKHEDI KH. VARKHEDI KH., DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010602401
4044 Z.P. SCHOOL School VELKHEDI VELKHEDI, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010605401
4045 Z.P. SCHOOL School ZAPI ZAPI, DHADGAON, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010617701
4046 PRIM. ASHRAM SCHOOL School AAKRALE AAKRALE, NANDURBAR, NANDURBAR, Maharashtra School code of PRIM. ASHRAM SCHOOL is 27010109202
4047 Z.P. SCHOOL School AARALE AARALE, NANDURBAR, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010110001
4048 Z.P. SCHOOL School AASANE AASANE, NANDURBAR, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010112001
4049 Z.P. SCHOOL School CHAUPALE CHAUPALE, NANDURBAR, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010109501
4050 Z.P. SCHOOL School JAMBHOLI JAMBHOLI, NANDURBAR, NANDURBAR, Maharashtra School code of Z.P. SCHOOL is 27010114401

 

Leave a Reply